Ще стартира проект "Живей активно, опознай, общувай"


Проектът ще бъде реализиран с помощта на оперативна програма "Младежта в действие" (YIA NA)

Темата на проекта е осмисляне на свободното време на младите хора, образование чрез спорт и дейности на открито и здравословен начин на живот на младежите.

Целта на инициативната група от 4 души е да мотивират и подготвят голям брой младежи за активна дейност на открито, чрез методите на неформалното обучение, велотуризъм и масов велоспорт. Да повишат тяхната еко култура, както и да възпитат толерантност чрез посещение и запознаване с местните културно-етнически общности по маршрутите на походите, Проектът включва обучения, многодневни велопоходи в Източна и Централна България, еднодневни излети около Варна, обновяване на веломаркировка по веломаршрут Варна - Аладжа манастир. Ще се проведе в активния велосипеден сезон - от Май до Октомври. По време на походите ще се проведат практически обучения по техники на колоезденето и чрез методите на неформалното образование.

Замисълът на проекта е да се организират привлекателни мероприятия за младите хора - велопоходи и излети, които да ги ангажират с туризъм сред природата и да ги запознаят с други местни общности. Участвайки, те ще посетят различни природни и културно-исторически забележителности, ще получат знания и умения за правилната употреба на велосипеда за туризъм и за работа в екип, ще се запознаят с интересни маршрути и дестинации. Младите хора ще бъдат запознати с целите и дейността по програмата "Младежта в действие".

Цели
Основната цел на проекта е да мотивира младежите да водят здравословен начин на живот, чрез велотуризъм и масов велоспорт, както и да възпита толерантност, чрез посещение на местните общности.
Конкретните цели на проекта са:
- Да се повиши физическата активност на младите сред природата.
- Да се предадат знания и умения за безопасна, безпроблемна и качествена употреба на велосипеда сред природата, чрез методите на неформално обучение.
- Да се запознаят младежите с възможностите за алтернативен туризъм и да посетят по-слабо популярни природни и културно-исторически забележителности.
- Да възпита толерантност към различията, чрез посещение на местни културно-етнически общности и да се изградят умения за работа в екип.
- Да възпита екологично отношение към околната среда чрез контакта с природата.
- Да предложи веломаршрути и интересни дестинации за велотуризъм, подходящи за използване и след завършване на проекта.
- Да осигури възможност за практикуване на велотуризъм и участие в походи на широк кръг младежи независимо от финансовите им възможности.

Връзка с целите и приоритетите на програма "Младежта в действие"

Проектът ще развива и популяризира доброволчеството, като осигурява възможност на доброволците за активно включване във формирането на велосипедна култура и политика, с което допринася за постигането на целите на Програма „Младежта в действие“ и "Националанта стратегия за младежта 2010-2020".
Проектът ще популяризира активното гражданство на младите хора и тяхното европейско гражданство, чрез въвличането им в организацията му.
Проектът ни ще насърчи толерантността към различията сред младите хора и ще ги запознае с различни местни култури, ще подпомогне стремежите им да се опознаят, да обменят информация, да разширят контактите си в цялото разнообразие от интереси и проблеми, умения и възможности за изяви и сътрудничество. Ще даде възможност на младите хора да участват активно в развитието на гражданското общество, да участват в различни инициативи в дух на толерантност и взаимно разбирателство. Запознавайки ги с възможностите на програмата ще изгради умения и повиши тяхната информираност и увереност в организирането и провеждането на младежки дейности, както и ще ги накара да се почувстват равнстойни европейски граждани. Работата в насока на европейското измерение ще подпомогне създаване на среда на толерантност и взаимен обмен за премахване на бариери от етнически, социални и културни различия, както и ще обогати националния ни светоглед и укрепи европейската ни чувствителност и гражданственост.
Последователното осъществяване на заложените дейности и въвличането на нови млади членове на сдружението ни в подготовката, реализирането и отчитането на проекта, както и повишаването на информираността и компетенциите на екипа ще способства за повишаване на капацитета на организацията ни.
При подбора на участници в проекта предимство ще имат младежи в неравностойно положение със социални и икономически
трудности и културни различия.

Проектът ще е с продължителност шест месеца от 01.05.2013г. до 31.10.2013г.

      
Добавена на: 2013-04-20